Noborders

Aktuality

 • Školení |
 • Konferencje |
 • Výzvy |
 • Události |
 • Ostatní
 • Jak vypadají tradice a zvyky spojené s obřadem „dožínek” na Těšínském Slezsku?

  Zakończyły się konsultacje publiczne projektu programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027. Zachęcamy do zapoznania się z podsumowaniem konsultacji.

  Výsledky jednání Monitorovacího výboru Programu Interreg V-A CZ-PL.

  Doporučení pro realizaci společných aktivit v době Covidu. Aktivity, které byly v projektech plánovány jako dvoustranné, společné, nelze realizovat jednostranně bez účasti partnera/ů z druhé strany hranice.

  03.05.2021 ZAPOJSE.EU

  Projekt EngagEU (Zapojse.eu) si klade za cíl podpořit zapojení občanů do otázek zelené transformace a postpandemické obnovy Evropy tím, že vytváří prostor pro jejich aktivní participaci v otevřené diskuzi o klíčových otázkách pro Evropskou unii a Českou republiku.

  Pandemie i u nás v příhraniční oblasti trvá. Musíme nějak žít a pracovat a nevíme, co přinese budoucnost. Snažíme se na to, co přijde připravit a pracujeme!

  FILM O PROJEKTECH Z PROGRAMŮ INTERREG A ELETRONICKÁ PUBLIKACE/FILM O PROJEKTACH Z PROGRAMÓW INTERREG I ELEKTRONICZNA PUBLIKACJA

  Série podcastů představí možnosti evropských fondů v právě započatém programovém období 2021-2027.

  Współpraca jest kluczem do sukcesu w programach Interreg. Wyzwaniem programów transgranicznych jest integracja mieszkańców pogranicza. Staje się ona łatwiejsza, dzięki zmodernizowanej infrastrukturze drogowej i lepszym połączeniom.

  Zhodnocení dosavadní přeshraniční spolupráce, zvýšení její úrovně a stanovení směru pro její další rozvoj - to je ve zkratce podstatná koncepce česko-polského projektu "InfoSpace"

  12.11.2020 AIR TRITIA

  Konference „AIR TRITIA - čisté ovzduší v srdci Evropy - 24.11.2020

  Nová destinace, znáš ji? Krásy a zajímavosti na česko-polské hranici.

  Mikroprojekty, které získaly dofinancování v rámci OP2 a OP4. Gratulujeme!

  28.01.2020 Mikroprojekt

  Informace o realizovaném mikroprojektu v Euroregionu Těšínské Slezsko. Realizátoři - spolek Člověk na hranici Český Těšín a Fundacja Lokalsi Cieszyn.

  Na stránkách Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko byla zveřejněna aktualizovaná příručka pro příjemce dotace.

  Projekt Tramwaj Cieszyński wrócił!/CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0001885 realizowany w ramach Funduszu Mikroprojektów ER ŚC–TS w ramach Programu Interreg V-A CZPL.

  Od 10. ledna do 4. února 2019 (do 12:00) je možné se přihlásit na stáže do Evropské komise. Jako každý rok i letos si mohou tisíce mladých lidí z členských zemí EU zažádat o pětiměsíční stáž nejen v Bruselu (říjen 2019 - únor 2020).

  Na webových stránkách www.dotaceeu.cz naleznete statistiky a informace o čerpání v programovém obgobí 2014-2020.

  Na webových stránkách Programu (www.cz-pl.eu) byly uveřejněny informace o aktualizaci specifikace okolností, za kterých dochází k usnesení o zastavení řízení/rozhodnutí o zamítnutí dotace.

  V souvislosti s výzkumem, jenž poslouží k analýze přeshraniční spolupráce na území měst: Cieszyn a Český Těšín, laskavě Vás žádáme o zodpovězení níže uvedených dotazů. Výzkum je určen pro obyvatele obou měst a představitele samosprávy, neziskové organizace a společnosti.

  Jménem spolku EducationTalentCulture si Vás dovolujeme oslovit s nabídkou spolupráce v oblasti překladů a přípravy projektových záměrů a projektových žádostí předkládaných v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika - Polsko.

  Do 21. 12. 2017 je možné předkládat projektové záměry do prioritní osy 4 - Spolupráce institucí a komunit. Předložení záměru je povinným krokem pro předložení projektové žádosti do této prioritní osy, přičemž příjem projektových žádostí bude probíhat do 7. 3. 2018.

  Nová verze (4) příručky pro příjemce, kteří realizují projekty je k dispozici na webových stránkách Programu www.cz-pl.eu.

  Společný sekretariát ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj České republiky vyhlašuje soutěž "POŠLI ZÁMĚR - VYHRAJ STÁŽ". Soutěž je určena žákům středních škol a studentům vysokých škol.

  Město Cieszyn a spolek EducationTalentCulture z Českého Těšína společně realizují projekt v rámci česko-polské přeshraniční spolupráce. Součástí projektu je také část dotazníková zaměřená jak na obyvatele, tak na návštěvníky obou měst.

  Na webových stránkách Programu Interreg V-A naleznete aktuální informace ohledně přípravy žádosti oplatbu.Týká se úspěšných žadatelů a realizátorů projektů spolufinancovaných v rámci Programu přeshraniční česko-polské spolupráce.

  V Českém Těšíně v sídle RSTS se dne 31.7.2017 uskutečnilo 3. zasedání EŘV Fondu Mikroprojektů ER TS-ŚC. Dofinancování z ERDF získalo celkem 12 projektů v rámco PO2, 3 projekty v rámci PO3 a 23 projektů předložených do Prioritní osy 4.

  Přehled přijatých projektových záměrů do PO 2 ke 30. 6. 2017

  V rámci Programu Interreg V-A Česká republika - Slovensko bylo schváleno 76 projektů. Podpořeny byly projekty zaměřené na zachování a podporu kulturního a přírodního dědictví příhraničí, obnovu a ochranu biodiverzity či podporu ekosystémových služeb.

  Na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj České republiky naleznete praktické informace ohledně toho, aby Váš projekt byl úspěšný. Vhodný materiál k prostudování.

  Na webových stránkách Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polsko byla uveřejněna nová verze Příručky pro příjemce dotace spolu s přílohami (verze 4).

  Příjem žádostí o podporu v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech byl prodloužen. Žadatelé tak mohou své projekty zasílat až do 16.1.2017 (původně 6.1.2017). Celkem 300 milionů korun v programu má přispět na zvýšení konkurenceschopnosti destinací a zlepšit přínosy turismu.

  Více než 90 mikroprojektů z oblasti rozvoje kulturního a přírodního dědictví, vzdělávání a kvalifikace a spolupráce institucí bude realizováno v česko-polském pohraničí. V euroregionu Praděd je to 33 projektů, v euroregionu Nysa 26 projektů, v euroregionu Silesia také 33 vybraných k spolufinancování a realizaci.

  Na webových stránkách Programu Interreg Polsko-Slovensko Společný sekretariát uveřejnil harmonogram a popis celého procesu hodnocení projektů na konci roku 2016 a v prvním čtvrtletí roku 2017.

  Během 7. zasedání Monitorovacího výboru byly doporučeny standardní projekty v prioritních osách 2 a 4. Brzy obdrží úspěšní žadatelé od Společného sekretariátu prostřednictvím depeše v systému MS2014+ podrobnou informaci o rozhodnutí MV, případných podmínkách financování a krácení prostředků.

  Na webových stránkách Programu Interreg V-A Česká republika - Polská republika (http://www.cz-pl.eu) byla zveřejněna příručka pro vyplnění žádosti o platbu a zprávy o realizaci projektu v systému MS2014+.

  Na webových stránkách Euroregionu Glacensis byly uveřejněny aktualizované informace, týkající se Fondu Mikroprojektů. Potencionální žadatelé by se měli seznámit s aktualizovanými dokumenty a přílohami.

  Po všechny zájemce o Program Interreg V-A CZ-PL je určen nový informační kanál na youtube. V nejbližší době budou uveřejněna školící a informační videa o Programu. První díl se týká všeobecných podmínek Programu a tématického zaměření.

  Informační systém koncového příjemce (ISKP) je určen pro žadatele/příjemce pro zadávání žádostí o podporu a správu projektů po celou dobu jejich životního cyklu. Edukační videa Vám pomohou se se systémem naučit a zorientovat se v něm.

  V pátek 2. září 2016 se v sídle RSTS v Českém Těšíně konalo první zasedání Euroregionálního řídícího výboru FMP ER TS-ŚC. Na jednání byly schváleny mikroprojekty v prioritních osách PO2 a PO4.

  Přeshraniční spolupráce v Euroregionu Těšínské Slezsko má více než 18ti letou historii. Novým mikroprojektem, který očekává na dofinancování z FM je projekt "Burza partnerství", na kterém se podílí zapsaný spolek Člověk na hranici spolu s partnery SRiWR Olza Cieszyn a RSTS Český Těšín. Cílem projektu je iniciování a rozvíjení přeshraniční spolupráce.

  V Euroregionu Glacensis se rozhodli inovovat logo euroregionu formou veřejné otevřené soutěže o grafický návrh. Nejedná se o vytvoření nového loga, ale o snahu logo kodifikovat/inovovat dle současných trendů. Termín je stanoven na 30.9.2016.

  V souvislosti s blížící se výzvou na překládání projektových žádostí, připravil Technický sekretariát Programu Interreg V-A Polsko-Slovensko seznam neječastějších chyb, které žadatelé dělají a kterým by se měli vyhnout při sestavování projektových žádostí.

  Na webových stránkách URBACT je k dispozici anketa, jejíž cílem je zjištění aktuálního povědomí o programu a aktivitách URBACT v Polsku.

  Jak inovační je Česká republika? Evropská unie uveřejnila výsledky evropského srovnávacího přehledu inovací, srovnávacího přehledu informací v regionech a průzkumu „Innobarometer“ pro rok 2016.

  Cílem Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí je poskytnout speciální podporu lidem do 25 let a mladým lidem v regionech.

  Dne 12. července 2016 se na zámku Moszna v Polsku uskutečnilo 1. zasedání společného česko – polského Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd v rámci programu INTERREG V-A 2014-2020. Celkem bylo podpořeno 22 mikroprojektů (9 CZ a 13 PL).

  Evropská komise přijala dva nové standardní, tj. k použití připravené finanční nástroje pro investice z ESI fondů, aby se usnadnil přístup k financování pro nové podniky nebo organizátory projektů v oblasti rozvoje měst

  Do doby, než budou vyjasněny podmínky vystoupení Velké Británie z EU, platí aktuální smlouvy a právo EU. Výsledky referenda, dle informací polského ministerstva rozvoje, neovlivní realizaci kohezní politiky v Polsku pro období 2014-2020.

  Na stronie Euroregionu Nysa zamieszczony został harmonogram składania wniosków o dofinansowanie, a także terminy posiedzeń Euroregionalnego Komitetu Sterującego obowiązujące w drugiej połowie 2016 r.

  Bezplatná infolinka o EU "EUROFON" 800 200 200. Informace o možnostech čerpání, novinkách, kontakty, důležitá upozornění.

  Společný sekretariát Programu Interreg Litva - Polsko připravil krátký film na téma, jak vytvořit a pracovat s elektronickou verzí projektové žádosti.

  Na začátku dubna byla schválena Monitorovacím výborem nová verze Programové příručky pro potencionální žadatele připravující žádosti do první výzvy v rámci Programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Litva - Polsko.

  Národní orgán pro koordinaci vydal slovník EURO ANGLIČTINA jako pomůcku pro všechny, kdo potřebují pro svou práci odbornou angličtinu používanou v rámci evropských institucí. Slovník je volně a bezplatně k dispozici a jeho vydání bylo hrazeno z fondů EU, Operačního programu Technická pomoc.

  Dle informací JS byla ke dni 29. 4. 2016 ukončena první fáze kontroly přijatelnosti projektových žádostí v prioritní ose 3. Všem žadatelům byly prostřednictvím MS2014+ zaslány Výzvy k doplnění projektových žádostí resp. Potvrzení o nesplnění kontroly přijatelnosti.

  Monitorovací výbor programu Interreg V-A CZ-PL rozhodl o posunu termínu pro předkládání plných projektových žádostí pro PO2 na 31.5.2016.

  Zajímá vás dění na druhé straně hranice? Hledáte partnera pro spolupráci či kontakt na nějakou instituci? Chcete vyrazit na výlet k sousedům? Podívejte se na webový portál http://www.euroregiononline.eu.

  16.03.2016 Publikace

  Na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR naleznete zajímavé publikace a informační materiály. Jedním z nich je "Abeceda fondů EU" obsahující informace jak fungují evropské fondy a kam se obrátit pro radu.

  Na webovém portálu INTERACT naleznete odkazy na konkrétní přeshraniční programy z období 2007-2013 ale také nového období 2014-2020.

  Monitorovací systém usnadní přípravu a realizaci projektů. Nahrazuje tři rozdílné systémy (v gesci MMR, Ministerstva průmyslu a obchodu a MŽP) končícího dotačního období 2007–2013, a tak sjednocuje a výrazně zjednodušuje proces podávání žádosti o dotaci.