Noborders

Aktuality

 • Školení |
 • Konferencje |
 • Výzvy |
 • Události |
 • Ostatní
 • Do 21. prosince 2017 je možno předkládat projektové záměry v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko v rámci Prioritní osy 4 - Spolupráce institucí a komunit.

  Do termínu 25. října 2017 mohou žadatelé předkládat žádosti v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko. Bližší informace a podmíny naleznete na webových stránkách Správců FMP- www.olza.pl a www.irsts.cz.

  Přehled přijatých projektových záměrů do PO 2 ke 30. 6. 2017

  Rada Velvyslanců zemí V4 rozhodla o tom, které projekty v rámci Visegrad Grants obdží dotaci. Výsledky jsou k dispozici na webových stránkách www.visegradfund.org. Úspěšní žadatelé již byli o výsledcích informováni.

  Monitorovací výbor programu Interreg PLSK schválil dofinancování ve výši 1,3 mln euro pro celkem 4 projekty (3 projekty v oblasti přeshraničního vzdělávání a 1 v oblasti transportu). Jednání se uskutečnilo 10. května v Tatranské Lomnici na Slovensku.

  Dne 28.2.2017 byl ukončen příjem projektových žádostí v rámci 3. výzvy. Do Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd žadatelé předložili 32 žádostí o dofinancování projektů na polské straně euroregionu a 13 projektů na české straně.

  V rámci Fondu mikroprojektů probíhá 3. výzva v rámci Programu Interreg V-A CZPL. Zájemci mohou předkládat projekty do prioritních os 2 a 4. Termín pro předložení projektových žádostí potrvá do 31. března 2017. Bližší informace na webových stránkách euroregionu.

  V rámci Operačního Programu přeshraniční spolupráce Interreg PL-SK je možno do 30. listopadu 2016 předkládat žádosti o dofinancování projektů ve dvou prioritních osách: edukace a celoživotní vzdělávání (alokace 4,23 mln euro) a transport (alokace 3,72 mln euro).

  22.10.2016 Urbact

  Bylo přihlášeno 378 žádostí ze 24 členských států. Bylo vybráno 18 žádostí ze 4 tématických oblastí, mez kterými jsou například energetické změny či práce a dovednosti v místním hospodářství. Další výzva bude vyhlášena ještě v říjnu 2016.

  Byla ukončena první výzva pro mikroprojekty v rámci Programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A PL SK 2014-2020. Bližší informace na webovém portálu Programu.

  Byly vyhlášeny nové výzvy v daném Programu přeshraniční spolupráce. Prioritní osa I - Příroda a Kultura, prioritní osa III - Vzdělávání. Příjem projektových žádostí do 2. listopadu 2016.

  V souvislosti s příjmem projektových žádostí, který bude ukončen dne 9. září 2016, zve EB ke konzultacím jednotlivých koncepcí a žádostí. Konzultace probíhají v kanceláři sdružení v době od pondělí do pátku od 8 do 14 hodin. Doporučujeme telefonicky se objednat: +48 33 488 89 21.

  V souladu s dokumentací Programu INTERREG V-A Polsko_slovensko 2014-2020, včetně příručky příjemce, má žadatel právo se odvolat v případě, že dle jeho názoru mikroprojekt nebyl oceněn/vybrán správně.

  Program INTERREG V-A Česká republika - Polská republika navazuje na program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013. Proces přípravy začal v roce 2014. Dne 23. 6. 2015 byl program schválen Evropskou komisí.

  Byly schváleny první projekty v rámci první výzvy Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia, a to na jednání společného Euroregionálního řídícího výboru dne 4. srpna 2016 v Raciborzi.

  Ve čtvrtek 4.srpna 2016 na zasedání Euroregionálního řídícího výboru ER Silesia byly schváleny termíny výzev pro Fond mikroprojektů a to pro 2. polovinu roku 2016 a celý rok 2017.

  V rámci první výzvy v rámci Programu Interreg Střední Evropa bylo schváleno 35 projektů, do jejichž realizace bude zapojeno 53 partnerů z Polska, z toho 3 jako Vedoucí partneři.

  Dokumentace a harmonogram výzev byly schváleny Monitorovacím výborem a budou uveřejněny na webových stránkách Programu. Na setkání pracovní skupiny byl prezentován také monitorovací systém realizace programu.

  Sdružení Euroregion Karpacki Polska, po ukončení školení souvisejících s fondem mikroprojektů v rámci Programu Interreg V-A Polsko-Slovensko 2014-2020, uveřejnilo na svých stránkách prezentaci ohledně správně vyplněného rozpočtu projektu.

  U projektů v rámci Prioritní osy II programu, týkající se příhraničního dopravy, v rámci investiční priority "Zvýšení regionální mobility" byla ukončena kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti. Sedm projektů bude dále hodnoceno po stránce technické a obsahové.

  Je možno předkládat projektové žádosti pro oblast polsko-německého pohraničí. Jedná se o dva dotační programy - Interreg 2014-2020 Brandenburg-Polsko a Meklemburg-Pomorze Przednie / Brandenburgia - Polska. V rámci obou programů je k dispozici cca 53,2 mln euro.

  V pondělí 16. května 2016 o půlnoci byl ukončen příjem projektových žádostí do Fondu mikroprojektů v rámci 1. výzvy v Euroregionu Silesia. Žadatelé předložili celkem 40 žádostí o spolufinancování.

  Žádosti o dofinancování z oblasti ochrany přírodního a kulturního dědictví, odehrávající se v polsko-slovenském příhraničí, je možno již předkládat. Celkový objem finančních prostředků je 23,76 mln EUR (v rámci programu Interreg Polsko-Slovensko).

  Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo v rámci Operačního programu Zaměstnanost výzvu na podporu komunitního rozvoje. Výzva je určena místním akčním skupinám (MAS), mezi něž bude z Evropského sociálního fondu rozděleno až 1,8 miliardy korun.

  Euroregion Nisa, regionální sdružení se sídlem v Liberci, vypisuje Výzvu pro předkládání Žádostí do Fondu mikroprojektů programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Česká republika – Polsko pro období 2014 - 2020. První termín pro odevzdání žádostí je 19.4.2016.

  Prodloužení termínu pro předkládání projektových žádosti v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko-Śląsk Cieszyński Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko do 20. května 2016 do 24:00 hodin, z důvodů probíhajícího testování webové aplikace. Ostatní pravidla zůstávají beze změny.

  MMR vyhlašuje výzvu, v rámci které je možné žádat o podporu dle specifického cíle 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví. Cílem je podpora projektů zaměřených na zefektivnění ochrany a využívání knihovních fondů a jejich zpřístupnění.

  Byl ukončen příjem projektů pro prioritní osu 3 (Vzdělávání a kvalifikace) a prioritní osu 4 (Spolupráce institucí a komunit). Probíhá hodnotící proces projektových žádostí. Monitorovací výbor dne 29.6. rozhodne o podpoře jednotlivých projektů.

  Na webových stránkách Euroregionu Nysa, v záložce "Programy a zdroje" a sekci "Dokumenty ke stažení", naleznete informace a dokumenty pro mikroprojekty typu A, B a C.

  V rámci Evropské územní spolupráce - Cíle 2 kohezní politiky EU v programovém období 2014 - 2020 budou i nadále podporovány tři směry: přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce. Součástí Cíle 2 je i program INTERREG V-A Česká republika - Polsko.

  Byla vyhlášena předběžná výzva k předkládání projektových žádostí do 3 prioritních os: PO2 - Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti, PO3 - Vzdělání a kvalifikace, PO4 - Spolupráce institucí a komunit.

  Na webovém portálu www.cz.pl.eu v sekci "Příručka pro žadatele" byla umístěna aktualizovaná verze Příručky pro žadatele, verze 1 se zohledněním Metodických pokynů včetně aktualizované verze příloh.

  Na 3. zasedání Monitorovacího výboru Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v Bielsku-Białej dne 4. 2. 2016 bylo rozhodnuto o posunu termínů pro příjem plných projektových žádostí: PO2 (10. 5. 2016), PO3 (29. 2.2016) a PO4 (7. 3. 2016).