Noborders

Wyniki 10. posiedzenia Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A CZ-PL

Znamy już projekty rekomendowane do dofinansowania w ramach 3 i 4 osi priorytetowej Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska. Zatwierdzenie projektów było jednym z punktów 10. posiedzenia Komitetu Monitorującego, który obradował w dniach 22-23 listopada.

Z 10 projektów które spełniły warunki oceny formalnej w osi priorytetowej 3 (Edukacja i kwalifikacje), rekomendację do dofinansowania otrzymało 6 projektów. Z kolei w osi priorytetowej 4 (Współpraca instytucji i społeczności) spośród 34 projektów spełniających wymogi oceny formalnej, pozytywną ocenę członków Komitetu Komitorującego otrzymały 23 projekty.

Komitet Monitorujący Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska zajmował się także tematem ogłoszenia nowych naborów i koretką harmonogramu już ogłoszonych naborów, zatwierdzeniem projektów PT, zmianami w Metodologii kontroli i oceny projektów, zasadami dot. zmian w naborach i wykorzystania oszczędności w Programie, a także zmian zasad kwalifikowalności wydatków oraz zmianami w Planie Ewaluacji Programu. 

  • Lista projektów rekomendowanych w osi priorytetowej 3 znajduje się tutaj.
  • Lista projektów rekomendowanych w osi priorytetowej 3 znajduje się tutaj.