Noborders

Interreg V-A CZ-PL: Propozycje projektowe w 4 osi priorytetowej do 21 grudnia br.

 

Do 21 grudnia 2017 r. należy złożyć propozycję projektową w ramach naboru indywidualnych wniosków do osi priorytetowej 4 "Współpraca instytucji i społeczności". Nabór pełnych wniosków projektowych w osi priorytetowej nr 4 zakończy się 7 marca 2018 roku (wsparcie techniczne i zapewnienie podpisu elektronicznego przez Wspólny Sekretariat dla polskich wnioskodawców będzie zapewnione jedynie do godz. 16:00).

Oś priorytetowa 4: Współpraca instytucji i społeczności


Priorytet inwestycyjny 4.1:

Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej poprzez wspieranie współpracy prawnej i administracyjnej i współpracy między obywatelami i instytucjami

Cel:

Zintensyfikowanie współpracy instytucji i społeczności w regionie przygranicznym

Przedsięwzięcia, które mogą zostać objęte wsparciem:
     

  • Inicjatywy zmierzające do wzmacniania integracji na poziomie lokalnym, współpraca społeczeństwa obywatelskiego i inne działania przyczyniające się do spójności na poziomie lokalnym   
  • Rozwój współpracy instytucji administracji publicznej    
  • Tworzenie i rozwój transgranicznych sieci współpracy, łącznie ze współpracą z i między organizacjami pozarządowymi oraz partnerami społeczno-gospodarczymi   
  • Uwaga: W przypadku opracowań studyjnych, strategii i planów musi istnieć realne założenie ich wykorzystania w praktyce, a partnerzy muszą korzystać z już istniejącej wiedzy i doświadczeń w przedmiotowym zakresie tematycznym (np. baza danych KEEP). 

Kwalifikowalni wnioskodawcy:
władze publiczne, ich związki i stowa­rzyszenia, organizacje powołane przez władze publiczne, izby, stowa­rzyszenia, związki i organizacje reprezentujące interesy przedsiębior­ców i pracowników oraz samorządu gospodarczego i zawodowego, organizacje pozarządowe, instytucje edukacyjne, w tym uczelnie wyższe, Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, kościoły i związki wyznaniowe.

Wskaźnik produktu: 
   
Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania (partnerzy)